Om KED

Formålet med Kvalsund e-sport
og dataforening (K.E.D.)

A.    Kvalsund e-sport og dataforening (K.E.D.) er en forening for ungdom, av ungdom, med ungdom.

K.E.D. er registrert som en selvstendig forening i Brønnøysundregisteret, med et valgt styre. Ungdom i aldersgruppen 12-17 skal være representert i styret, og styret velges av medlemmenes årsmøte for et år av gangen.

B.      Kvalsund e-sport og dataforening (K.E.D.) skal være en møteplass for fellesskap, personlig utvikling, mestring og moro.

K.E.D. skal få ungdom opp av kjellerstuene og ut i et sosialt fellesskap. 88,4% av gutter mellom 14 og 17 år spiller data minst en time hver dag, hjemme. Disse vil vi nå, og gi dem mulighet til å drive sine aktiviteter sammen med jevnaldrende, i trygge omgivelser med mulighet for voksenkontakt. Spill, teknologi og data er noe mange ungdom mestrer, også de som ikke nødvendigvis mestrer andre aspekter av livet. Ved å fokusere på mestring, og et sosialt fellesskap vil K.E.D. legge til rette for gode relasjoner og personlig utvikling. 

C.    Kvalsund e-sport og dataforening (K.E.D.) skal ha relevant utstyr og gode lokaler.

K.E.D. vil kjøpe inn nødvendig utstyr slik at det er mulig for selv ungdom som ikke har egen datamaskin å delta. Det er viktig med gode møbler i rekreasjonsområdet for ungdom som bare vil være ha et sted å møtes. Nødvendige lisenser, nettilgang og andre tekniske behov må også dekkes. K.E.D. vil være åpent på kveldstid, på faste dager i uken, det vil være en leder tilstede under åpningstiden.

Lokalet i tredje etasje i  Kvalsundhallen er som skapt for K.E.D. og hvis foreningen får mulighet til å disponere det lokalet, vil prosjektet ha et meget godt utgangspunkt.

D.      Kvalsund e-sport og dataforening (K.E.D.) skal skape et IT-miljø blant ungdom, og ha fokus på konkurranser og e-sport.

Konkurranser, turneringer og kurs vil være en del av K.E.D. sitt årshjul. Med faste opplegg og en klar visjon for drift av foreningen. Ungdommen selv vil få ledertrening. Initiativtakerne til foreningen vil bruke av sin kompetanse og sitt nettverk for å gi ungdommen en kompetanseplattform, slik at foreningen kan drive seg selv på sikt.

Skikk og bruk i KED:

1: Alt utstyr og alle medlemmer skal behandles med aktsomhet og respekt.
2: Flaming, trolling, mobbing og andre lignende aktiviteter blir ikke tolerert.
3: Ingen utover styret kan installere programvare eller laste ned innhold på KEDs maskiner. 
4: Mat og drikke inntas ikke i nærheten av datautstyr 
5: Kun medlemmer av klubben og ledere kan oppholde seg i KEDs lokale på ordinære klubbkvelder. (Ved LAN og turneringer er det egne regler for inngang.) 
6: Ved kø på maskinene er det ansvarlig fra styret som organiserer fordeling av tid. 
7: Det er lov å ta med egne maskiner, men det er ikke lov å bruke nettet i lokalet til seeding av torrents, nedlastning av programvare, eller andre lignende aktiviteter. 
8: Etter bruk skal alle programmer lukkes på maskinen, alt utstyr som har blitt koblet ut må kobles tilbake, og maskinene skal være klar for neste bruker. 
9: Alle har et ansvar for å rydde etter seg selv. 
10: Overtredelse av disse reglene vil medføre bortvisning og/eller tidsavgrenset eller permanent utestengelse. Det er styret i KED som avgjør disiplinære tiltak.